8/25/2015

Hava Nagila הבא נגילההבה נגילה, הבה נגילה
Hava nagila, Hava nagila[Let's rejoice, Let's rejoice]

הבה נגילה ונשמחה.
Hava nagila ve-nis'mecha.[Let's rejoice and be happy.]

הבה נרננה, הבה נרננה,
Hava neranenah, hava neranenah[Let's sing, Let's sing]

הבה נרננה ונשמחה.
Hava neranenah benismeha.[Let's sing and be happy.]

עורו, עורו אחים
Uru,Uru achim[Awake, Awake brothers]

עורו אחים בלב שמח.
Uru achim be'lev same'ach[Awake brothers with a happy heart.]