8/11/2018

Eleicha Adonai(Psalm25:1) אליך אדוניאליך אדוני אדוני אשא אשא נפשי
Eleicha Adonai Adonai esa esa nafshi
[To you, O Lord, I lift up my soul.]