9/14/2015

Yeshua, Ani ohev otcha ישוע, אני אוהב אותךישוע, אני אוהב אותך


Yeshua, Ani ohev otcha.[Jesus, I love you.]